Privacyverklaring

Index

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van alle betrokkenen die in het kader van hun werkzaamheden voor Koninklijke Oosterhof Holman gebruikmaken van de app MaxiApp. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken via de app MaxiApp. Meer specifiek informeren wij u over de doelen en grondslagen van de verwerking van uw persoonsgegevens en over de manier waarop u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Koninklijke Oosterhof Holman

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden via de app MaxiApp die u wordt aangeboden door Koninklijke Oosterhof Holman, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02005220, of de hieraan gelieerde ondernemingen ('Koninklijke Oosterhof Holman'). Koninklijke Oosterhof Holman is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die via de app MaxiApp worden verwerkt.

De contactgegevens van Koninklijke Oosterhof Holman zijn:
Koninklijke Oosterhof Holman
Kievitsweg 13
9843HA Grijpskerk
helpdesk@oosterhofholman.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken van betrokkenen die gebruikmaken van de app MaxiApp zijn:

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren

Koninklijke Oosterhof Holman verwerkt de persoonsgegevens om te voldoen aan haar wettelijke verplichting. Op grond van de Arbowet zijn we verplicht ongevallen te registreren. Tevens is het in uw belang en in het gerechtvaardigd belang van Koninklijke Oosterhof Holman om ongevallen zoveel mogelijk te reduceren. Dat kan alleen als de veiligheidsrisico’s en ongevallen adequaat in kaart worden gebracht. Om veiligheidsrisico’s en ongevallen adequaat in kaart te kunnen brengen, is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Koninklijke Oosterhof Holman gebruikt de persoonsgegevens als volgt:

Verstrekking aan derden

Koninklijke Oosterhof Holman zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal Koninklijke Oosterhof Holman uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is in verband met de werking van de app MaxiApp.

Beveiligen en bewaren

Koninklijke Oosterhof Holman neemt verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Wij hebben diverse maatregelen getroffen binnen onze ict-voorzieningen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of niet geoorloofde toegang tot de persoonsgegevens die we verzamelen via de app MaxiApp. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens en maken wij gebruik van een beveiligde omgeving. Koninklijke Oosterhof Holman ziet toe op de naleving van de AVG door de verwerkers die door Koninklijke Oosterhof Holman worden ingeschakeld.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hierboven genoemde doeleinden. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Daarnaast speelt u zelf ook een rol in de beveiliging van uw persoonsgegevens. Hieronder hebben we enkele manieren uiteengezet om uw apparaten veilig te houden.

Cloud

Koninklijke Oosterhof Holman heeft licenties voor software waarbij er gebruik wordt gemaakt van een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen kunnen worden op verschillende locaties over de hele wereld. Koninklijke Oosterhof Holman heeft contractuele maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen en te garanderen dat uw gegevens alleen gebruikt worden in verband met de hierboven genoemde doeleinden.

Uw rechten tot inzage of verwijdering van gegevens

Het is mogelijk om een verzoek tot inzage, verwijdering of correcte in de door Koninklijke Oosterhof Holman via de app MaxiApp over u verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Dit kunt u doen door contact op te nemen. Ter controle van uw identiteit vraagt Koninklijke Oosterhof Holman een kopie van uw identiteit mee te sturen waarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Ook heeft u het zogenoemde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betreffende persoonsgegevens die u aan Koninklijke Oosterhof Holman heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u contact op te nemen via het contactformulier.

Bezwaar tegen verwerking persoonsgegevens door Koninklijke Oosterhof Holman

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koninklijke Oosterhof Holman. U kunt dit doen door contact op te nemen via het contactformulier.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij spannen ons in om de persoonsgegevens van alle gebruikers van de app MaxiApp zo goed mogelijk te beschermen. Mocht u, ondanks al onze inspanningen, toch een klacht hebben, dan heeft u op grond van de wet ook een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. U kan met de instantie contact opnemen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Voor overige klachten kunt u terecht op onze website https://www.oosterhof-holman.nl/contact/.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Om te zorgen dat de privacyverklaring in overeenstemming blijft met de geldende wet- en regelgeving zullen wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Daarnaast is in de privacyverklaring terug te vinden wanneer de privacyverklaring voor de laatste keer is aangepast. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is inwerking getreden op 1 januari 2021.

Contact

Neem contact met ons op via onze contactpagina of stuur een e-mail naar helpdesk@oosterhofholman.nl.